Overslaan en naar de algemene inhoud gaan

U bent hier

Doelstellingen per beleidsdomein

Leerkracht in hal

Er zijn 4 domeinen waarvoor je een beleid rond seksualiteit kan uitwerken:

 • zorg en educatie
 • huisregels en accommodatie
 • deskundigheidsbevordering
 • screening begeleiders en communicatie

Voor elk beleidsdomein kan je per beleidsniveau doelstellingen formuleren. Die doelstellingen geven weer wat er op welk domein nodig of wenselijk wordt geacht. Zowel voor de jongere als voor externen. De doelstellingen zullen voor elke organisatie anders zijn. Elke organisatie zal hier zijn eigen accenten moeten leggen.

Zorg en educatie

Voorbeelden van beleidsdoelstellingen voor dit domein zijn:

 • Er is een basisaanbod relationele en seksuele vorming voor alle leeftijden, dat aansluit op de vragen en noden van de doelgroep (kwaliteit).
 • Er is een systeem van toezicht dat voorkomt dat kinderen en jongeren slachtoffer worden van seksueel misbruik (preventie).
 • Medewerkers kunnen een handelingsprotocol hanteren dat de stappen beschrijft die men kan zetten wanneer er binnen de organisatie een vermoeden, onthulling of vaststelling is van seksueel misbruik (reactie).

Huisregels en accommodatie

Voorbeelden van beleidsdoelstellingen voor dit domein zijn:

 • De accommodatie laat toe dat cliënten voldoende privacy hebben: toiletten hebben deuren en een slot, kleedhokjes zijn afgeschermd (kwaliteit).
 • In de omgangsregels is er aandacht voor de preventie van risicogedrag m.b.t. seksuele en lichamelijke integriteit (preventie).  
 • Wanneer een slachtoffer misbruik onthult, dan kan die in een veilige, aparte plek terecht (reactie).

Deskundigheidbevordering en screening begeleiders

Voorbeelden van beleidsdoelstellingen voor dit domein zijn:

 • Er zijn richtlijnen voor het professioneel handelen in situaties waarin seksualiteit en lichamelijke integriteit aan bod komen (kwaliteit).
 • Elke medewerker die met kinderen en jongeren kan op een correcte manier zijn of haar grenzen aangeven en op een positieve manier opkomen voor zijn integriteit (preventie).
 • Medewerkers kunnen een correcte inschatting maken van de situatie en een gesprek kunnen voeren met een slachtoffer van seksueel misbruik (reactie).

Communicatie

Voorbeelden van beleidsdoelstellingen voor dit domein zijn:

 • Medewerkers vinden alle draaiboeken, bijscholingsmateriaal en documenten makkelijk terug (kwaliteit).
 • Het is duidelijk welke rol externen kunnen spelen en er zijn verkennende contacten geweest met hulpverlening en politie in de buurt (preventie).
 • Er is iemand aangesteld die bij incidenten kan optreden als woordvoerder (reactie).

Eigen klemtonen leggen

Deze doelstellingen zullen per type organisatie verschillend zijn, en elke organisatie zal hier eigen accenten moeten leggen. Zo zal in residentiële voorzieningen meer rekening moeten worden gehouden met slaap- en wassituaties, in scholen, ambulante diensten of dagcentra zullen andere klemtonen gelegd worden. Organisaties die in een vrijetijdscontext werken zullen nog andere accenten leggen.

Meer informatie in het Raamwerk

In het Raamwerk Seksualiteit en Beleid staat een uitgebreide lijst van mogelijke doelstellingen per beleidsdomein. Die lijst is niet volledig maar het kan je organisatie ideeën geven. Ga naar de versie die het meest aansluit bij je eigen sector.

Tips uitwisselen over seksuele vorming?

Deel je kennis via onze Facebook-groep. Je kan je collega's vragen stellen en zo tips uitwisselen!